TIME TABLE  FOR 1ST SEMETER 2017-2018

No Code Course name Credits Lecturer Teaching period
1 AQ537 Đất ngập nước và môi trường sống dưới nước vùng bờ
Coastal Habitats and Wetlands
3(3-0) Dr. Pransiscu Baduge Terney Pradeep Kumara
 (Teaching assistant: Dang Thuy Binh)
    17 April – 28 April
2 ECS518 Kinh tế vi mô và toán
Microeconomics and Mathamatics
5(5-0) Dr. Le Kim Long, Dr. Pham Thi Thanh Thuy     3 May – 25 May
3 AQ536 Hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển
 Marine Biodiversity and Ecology
5(5-0) Prof. Audrey Geffen 
 (Teaching assistant: Dang Thuy Binh)
    05 June 16 June
4 POS502 Triết học
Philosophy (only for Vietnamese students)
4(4-0) Dr. To Thi Hien Vinh     10 July – 28 July
5 GS505 Giới thiệu văn hóa Việt Nam
 Introduction to Vietnam culture (for international students)
4(4-0) Dr. Nguyen Thi Ngan     10 July – 28 July
6   Seminars on Climate change    Dr. Cherdsak Virapat
Prof. Curtis M. Jolly 
    26 May - 27 May

 


Master Training Menu