TIME TALBE FOR 1ST SEMESTER

Stt Course Corde Course Credit Instructor Teaching Period
1 POS502 Triết học
Philosophy (only for Vietnamese students)
4(4-0) Dr. To Thi Hien Vinh T2,3,4,5,6   11/7-31/7
2 GS505 Giới thiệu văn hóa Việt Nam
 Introduction to Vietnam culture (for international students)
4(4-0) Dr. Nguyen Thi Ngan T2,3,4,5,6   17/5-04/6
3 AQ536 Hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển
 Marine Biodiversity and Ecology
5(5-0) Prof. Karin Pittman
 (Teaching assistant: Dang Thuy Binh)
T2,3,4,5,6   04/4-24/4
4 AQ537 Đất ngập nước và môi trường sống dưới nước vùng bờ
Coastal Habitats and Wetlands
3(3-0) Dr. Pransiscu Baduge Terney Pradeep Kumara
 (Teaching assistant: Dang Thuy Binh)
T2,3,4,5,6   07/5-16/5
5 ECS518 Kinh tế vi mô và toán
Microeconomics and Mathamatics
5(5-0) Dr. Le Kim Long, Dr. Pham Thi Thanh Thuy T2,3,4,5,6   06/-30/6
   

 

TIME TALBE FOR  2ND SEMESTER

         
  Course Corde Course Credit Instructor Teaching Period
1 AQ538 Aquaculture and Fisheries
Khai thác và nuôi trồng thủy sản
5(5-0) Dr. Pham Quoc Hung, Dr. Le Minh Hoang Mon - Fri Morning  
2 FIE505 Marine Governance and Spatial Planning
Quản lý biển và quy hoạch không gian biển
5(5-0) Prof. Peter Arbo (Teaching assistant: Dr. Quach Thi Khanh Ngoc) Mon - Fri Morning  
3 FIE506 Conflicts in Natural Resource Use (elective)
Xung đột sử dụng nguồn lợi tự nhiên
5(5-0) Prof. Oscar Amarasinghe (Teaching assistant: Dr. Quach Thi Khanh Ngoc) Mon - Fri Morning  
4 FIE508 Marine Resource Economics and Management
Kinh tế và quản lý nguồn lợi biển
3(3-0) Prof. Claire Armstrong, Prof. Margrethe Aanesen Mon - Fri Morning  

 


Master Training Menu